Strategisch project HORIZON+

Het strategisch project HORIZON startte in maart 2014 en loopt drie jaar. Door de ontwikkeling van onthaalpoorten in Groenendaal en Jezus-Eik wil het de verbinding tussen het Zoniënwoud en de gemeenten Hoeilaart en Overijse sterk verbeteren. HORIZON wil ook werk maken van een groenblauw netwerk dat tevens oog heeft voor recreatieve noden. Met de officiële start van het Landinrichtingsproject IJsevallei in september, wordt de  realisatie van de ecologische en recreatieve open ruimteverbindingen al een stuk tastbaarder.

Door de ontwikkeling van de onthaalpoorten en een groenblauw netwerk, geeft het project HORIZON mee uitvoering aan de beleidsvisies op het bebouwd perifeer landschap in Hoeilaart en Overijse uit het ruimtelijk structuurplan Vlaanderen, de structuurvisie van het Zoniënwoud en het planprogramma voor landinrichting in de Vlaamse Rand rond Brussel. Ruimte Vlaanderen, het Agentschap voor Natuur en Bos en de Vlaamse Landmaatschappij zijn dan ook belangrijke samenwerkingspartners die mee instaan voor het slagen van het project.

De voorbije drie jaar werd duidelijk dat de slagkracht van het huidige partnerschap aanzienlijk versterkt kan worden door toetreding van de provincie Vlaams-Brabant, de gemeente Sint-Genesius-Rode en Natuurinvest en door het aangaan van strategische allianties met andere instanties.

Samen met deze bijkomende projectpartners diende de stuurgroep daarom een aanvraag in voor subsidies voor het strategisch project HORIZON+. Hiermee wil ze in de komende drie jaar inzetten op (1) de verruiming van het samenwerkingsverband en het projectgebied en (2) de afstemming van doelstellingen op niveau van het bebouwd perifeer landschap en het realiseren van bijkomende concrete deelprojecten.

Onderstaand kaartje van het projectgebied geeft een indicatie van de beoogde open ruimteverbindingen en te ontwikkelen onthaalpoorten naar het Zoniënwoud binnen HORIZON. Als HORIZON+ door Ruimte Vlaanderen wordt geselecteerd, wordt het projectgebied verruimd naar Sint-Genesius-Rode waardoor het volledige bebouwd perifeer landschap in beeld komt.

logo's