Horizon+ gebiedsprogramma

Het gebiedsprogramma ‘Majestueus Zoniënwoud’ is een initiatief van het strategisch project Horizon+. Het is ontstaan doordat er zich nieuwe ruimtelijke vraagstukken stellen op het gebied van woningbouwprogrammatie, natuurontsnippering, infrastructuurwerken, recreatieve ontsluiting en het productielandschap. Deze ruimtelijke opgaven vragen om regionale samenwerking, met het Zoniënwoud als verbindende onderlegger. Met zeven programmadelen willen we het klimaatadaptatie en de recreatieve ontsluiting als motor inzetten voor een omslag naar een aantrekkelijke, veerkrachtige en leefbare regio. volgende uitgangspunten worden naar voor geschoven:

 

1. De beekdalen verbinden de drie bossen en vormen zo de hoofdverbindingen.

2. Klimaatbuffers als onderdeel van een robuust open ruimtesysteem en als aanvullende verbindingen op de waterstructuur.

3. Differentiatie in woongebieden afhankelijk van hun landschappelijke context en verhoogde biodiversiteit.

4. Verdichten op knooppunten in het duurzaam openbaar vervoersnetwerk.