V – Robuuste open ruimte

De ambitie van de Vlaamse Overheid om 1 miljoen
nieuwe bomen te planten in onze provincie betekent voor de regio van het Zoniënwoud ca. 70ha bijkomend bosgebied. De prioriteit voor de bos- en (natte) natuurverbindingen worden gerealiseerd in de valleigebieden en de zogenaamde ‘klimaatbuffers’ (cfr strategische visie Horizon+). De ontsnipperingsinfrastructuur zoals voorzien voor de werken aan Ring-oost worden verder gevalideerd in de klimaatbuffers en de valleien buiten het Zoniënwoud. Het samenhangend netwerk van groenblauwe infrastructuur wordt gerealiseerd door concrete inrichtingsprojecten en een aankoopbeleid. De ambitie van het regeerakkoord maken we voor onze regio hard.

De regio kan gelezen worden als een sterk verstedelijkt gebied van dorpen en wijken rond het Zoniënwoud. Maar eveneens ‘omgekeerd’ als een regionaal groen en bosrijk landschap waarin ook gewoond, gerecreëerd en gewerkt wordt. In het verleden waren grote infrastructuren van en naar Brussel de motor voor de ontwikkeling van het gebied (spoor-en buurtspoorwegen, steen- en snelwegen). Met het gebiedsprogramma Majestueus Zoniënwoud willen we het klimaatadaptatie en de recreatieve ontsluiting als motor inzetten voor een omslag naar een aantrekkelijke, veerkrachtige en leefbare regio.

Hoe zien we dit? Samen met de lokale besturen en de verschillende partners smeden we coalities binnen een groter kader, namelijk de creatie van een verbindend landschap tussen het Hallerbos, Zoniënwoud en Meerdaalwoud. De coalities geven uitvoering aan zeven gebiedsprogramma’s waarbinnen we uitvoering en acties voorzien.