Acties

Voorbereidende acties

– technisch dossier rond ecoduct uitwerken
– vergunningsaanvraag bouw ecoduct indienen
– technisch ontwerp voor ontsnippering Hertenlaan uittekenen en bouwvergunning indienen
– bestuderen welke ontsnipperingsmaatregelen nodig zijn op N275
– constructies technisch uitwerken
– onderzoeken hoe de monitoring van de nieuwe faunapassages moet gebeuren

Concrete beschermingsmaatregelen

  LIFE+ OZON actiemap 201408

– bestaande tunnels herinrichten en de afwatering herstellen
– bestaande duikers herstellen en hun omgeving ecologisch inrichten
– kruispunt Groenendaal ecologisch herinrichten
– omgeving faunapassage Hertenlaan herinrichten
– boombruggen op portieken plaatsen
– ecoduct bouwen
– drie ecotunnels aanleggen
– ontsnipperingsmaatregelen onder en over N275 en N5
– wildraster plaatsen langs de snel- en spoorwegen
– wildspiegels plaatsen langs secundaire wegen
– in bosranden extra open zones aanleggen met beschermende mantel- en zoomvegetatie (ook belangrijk in het licht van de klimaatwijziging)
– recreatiestromen sturen en duidelijk afbakenen (o.a. hondenlosloopzones)

Die concrete beschermingsmaatregelen worden uitgevoerd op basis van ‘best practices’, zoals onder meer beschreven in de Green Infrastructure Guide.

Communicatie naar het brede publiek

– informatieborden uitwerken, website lanceren en actualiseren, Laymans Report
– communicatie op het terrein via geleide wandelingen, lezingen …
– uitvoering van de LIFE+ OZON-communicatiestrategie via www.zonienwoud.be, het magazine Zicht op Zoniën, gemeentelijke contactbladen, persacties enzovoort
– technische publicaties

Monitoring

– monitoring van het gebruik van het ecoduct, de ecotunnels, faunabuizen en boombruggen
– diersoorten en hun evolutie in de bosbestanden in kaart brengen
– monitoring van sociaaleconomische effecten

Projectmanagement

– algemeen projectbeheer
– netwerking met binnen- en buitenlandse partners
– audits van de Europese Commissie opvolgen
– opvolging van LIFE+ OZON na afloop van het project verzekeren