Samen voor een robuuster Zoniënwoud

Het Zoniënwoud, dat is 4.400 hectare Europese topnatuur waar jaarlijks meerdere miljoenen bezoekers op afkomen. Maar ook: een uitgestrekt en betoverend woud aan de rand van Brussel, doorsneden door drukke verkeersassen. Het enige natuurgebied ook dat op het grondgebied van de drie Belgische gewesten ligt.

Om de verschillende functies van het woud en het uiteenlopende gebruik ervan beter op elkaar af te stemmen, hebben het Vlaamse, Waalse en Brusselse Hoofdstedelijke Gewest in 2008 beslist om samen te werken. De bakens voor de toekomst van het woud hebben ze uitgezet in de ‘Structuurvisie voor het Zoniënwoud’. Die samenwerkingsovereenkomst gaat niet alleen over het Zoniënwoud, maar ook over de groene zones in en rond het woud: het Terkamerenbos, het Arboretum van Tervuren, het Kapucijnenbos, het domein Solvay, … in totaal maar liefst 5.000 hectare.

Eén woud, drie gewesten?

Bij de staatshervorming van 1980 werd de bevoegdheid rond het bosbeheer overgeheveld naar de drie gewesten. Sindsdien ligt het Zoniënwoud verspreid over de drie gewesten: 56 procent ligt in het Vlaamse Gewest, het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest telt 38 procent en het Waalse Gewest 6 procent. De drie gewesten leverden elk op hun eigen terrein goed werk. Maar al snel bleek dat het woud en de gebruikers nood hadden aan een gecoördineerde benadering. Het Zoniënwoud stopt immers niet aan de grenzen van de gewesten.

Overzicht-Zonienwoud

Naar een toekomstvisie

In 2005 zaten de drie gewesten voor het eerst samen om een toekomstvisie voor het Zoniënwoud uit te tekenen. Waar willen we met het Zoniënwoud naartoe? Hoe willen we dat het woud straks gebruikt en beheerd wordt? De bosbeheerders overlegden hierover met politiek verantwoordelijken, bosgebruikers, vrijwilligers, omwonenden, …

Veerkrachtige natuur én hartelijk onthaal

Op 10 november 2008 ondertekenden de drie bevoegde ministers uit de drie gewesten een intentieverklaring over de ‘Structuurvisie voor het Zoniënwoud’. Die structuurvisie bakent de krijtlijnen voor de toekomst van het woud af. De drie gewesten engageerden zich om verregaand samen te werken om het Zoniënwoud te behouden en te versterken. Het doel: de natuur robuuster maken. Maar ook: bezoekers verwelkomen op een manier die het woud respecteert én opwaardeert.

Samen de visie realiseren

Op 30 april 2012 spraken de drie ministers een overlegmodel af. Dat legt concreet vast hoe de regio’s de plannen en projecten voor het Zoniënwoud samen zullen realiseren.

Download hier het persbericht over de ondertekening van het overlegmodel in het kader van de Structuurvisie voor het Zoniënwoud.